Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska kończą się obroną pracy dyplomowej, którą przygotowuje się pod kierunkiem opiekuna - promotora. Praca dyplomowa na studiach stacjonarnych realizowana jest na dwóch ostatnich semestrach, na studiach niestacjonarnych na semestrze ostatnim. Po jej napisaniu, złożeniu u promotora oraz zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów* i uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów ECTS student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

* studenci przed przystąpieniem do egzaminu oprócz przedmiotów obowiązkowych muszą mieć zaliczone:

 • przedmioty humanistyczno - menadżerskie - 150h;
 • co najmniej dwa różne języki obce (4 semestry) - 240h;
 • zajęcia sportowe (4 semestry) - 120h;
 • praktyki zawodowe (po III i IV roku);
 • wybieralne przedmioty specjalnościowe;

Egzamin dyplomowy zdaje się przed komisją egzaminacyjną zatwierdzoną przez Radę Wydziału. Egzamin ten składa się z dwóch części: obrony pracy dyplomowej oraz egzaminu ustnego z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych.

Przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej należy dostarczyć do Dziekanatu (pok. 106a, p. mgr inż. P. Michalczyk) następujące dokumenty:

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej przygotowanej w następujący sposób: praca powinna zostać złożona w teczce (teczka do pobrania w dziekanacie) - jako pierwsza strona okładka (również do odbioru w dziekanacie), następnie strona tytułowa (wzór do pobrania poniżej), następnie oryginalny temat pracy dyplomowej (do pobrania u Promotora), następnie praca drukowana dwustronnie i interlinią równą 1, jako ostatnie oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie pracy dyplomowej - zał. 1. Całość przedziurkować w 2 miejscach i związać sznurkiem tak aby wiązanie było na spodzie teczki, teczkę należy opisać pismem technicznym - wzór pracy w dziekanacie;
 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej - złożony na płycie CD/DVD w formacie PDF;
 • ocena pracy dyplomowej promotora - zał. 7;
 • ocena pracy dyplomowej recenzenta - zał. 8;
 • zestawienie wyników studiów - średnia ważona - zał.3;
 • karta absolwenta - zał. 4;
 • 4 zdjęcia - format 4,5 cm x 6,5 cm - zdjęcia trzeba podpisać;
 • dowód wpłaty za dyplom - 60zł;
 • indeks (ze wszystkimi zaliczeniami);
 • odpis indeksu (ksero);


Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 6/2007 osoby, które chcą otrzymać suplement i/lub odpis dyplomu w języku obcym zobowiązane są w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego złożyć pisemny wniosek w tej sprawie (zał. 5). Jednocześnie należy dostarczyć dowód wpłaty (40zł) i 2 zdjęcia (format 4,5cm x 6,5 cm).

Przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów absolwent zobowiązany jest do rozliczenia się z Uczelnią tj. zwrotu legitymacji studenckiej i "karty zobowiązań". Na karcie tej wymagane jest rozliczenie wypożyczonych książek.